ขอเชิญชวน…บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตแล้วเท่านั้น จำนวน 250 คน (สำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. จะให้กิจกรรมจิตอาสา กยศ. จำนวน 6 ชั่วโมง/คน)