หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมคลิปสั้น ผ่าน TikTok

ในหัวข้อ “REVIEW FMS KPRU”

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

   เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (TikTok) ในการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

   1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกชั้นปี

   2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและมีบัญชี TikTok (1 บัญชีต่อ 1 ผลงานเท่านั้น)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

   1. ผู้สมัครจะต้องกดติดตาม (follow) ช่องทางออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่ Instagram: fms.kpru และ Twitter: FMS_KPRU (@FKPRU)

   2. ผู้สมัครต้องถ่ายคลิปสั้นที่สร้างขึ้นจาก TikTok ภายใต้หัวข้อ “REVIEW FMS KPRU” แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยสามารถใช้ Features ทุกอย่างที่มีใน TikTok ให้คงสภาพใบหน้าที่เป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้สามารถระบุตัวตนได้

   3. ผู้สมัครสามารถตั้งชื่อคลิปได้ตามความต้องการ แต่ให้ติด hashtag #ILoveFMSKPRU ร่วมด้วย

   4. ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดคลิป TikTok ในบัญชีของตนเอง โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบสาธารณะ (Public) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. และแชร์คลิปนั้น ส่งมาที่ LINE ID: fmskpru พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และชื่อคลิป เพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันสามารถแชร์คลิปของผู้สมัครทุกคนไปทาง Instagram: fms.kpru และ Twitter: FMS_KPRU (@FKPRU) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้

   5. การให้คะแนนจะนับจำนวนการกดหัวใจคลิปของผู้สมัครที่มีหัวใจรวมกันมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยนับคะแนนจาก TiKTok บัญชีส่วนตัวของผู้สมัคร Instagram และ Twitter ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรวมกัน ซึ่งจะปิดโหวตในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

   6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น ทั้งข้อความ คำพูด และเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากพบมีการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลัง ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ

   7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสม ทั้งข้อความ คำพูด และการกระทำต้องสุภาพ ไม่หยาบคาย และอนาจาร หากผู้จัดการแข่งขันพบเห็นภายหลังจะดำเนินการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นทันที

   8. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หากผู้จัดการแข่งขันตรวจสอบ และพบเห็นว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดจะดำเนินการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นทันที

รางวัลการแข่งขัน

   1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการ
Untitled-1
ติดต่อสอบถาม

   สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   เบอร์โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 3613, 3500 หรือ 065-4503826

   Facebook Page: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   LINE ID: fmskpru

S__942082