ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม..อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic) และธุรกิจ อี คอมเมิร์ช (E-Commerce) หัวข้อ “โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค 4.0” ในวันที่ 13 กุมภาภพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

———————————————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร: 055-706555 ต่อ 3500, 3613 โทรศัพท์มือถือ: 088-1547262

แฟ๊กซ์: 055-706511 อีเมล์: fms-info@kpru.ac.th