งานทะเบียน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดวันนักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม – ถอน รายวิชา
ประจำปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
https://reg.kpru.ac.th/regkpru/