อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่>>> https://bit.ly/3rJvkFQ หรือสแกน QR CODE

สแกน QR CODE เข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร. 055-706555 ต่อ 3640, 3513