โครงสร้างคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1530607803397

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

หัวหน้างาน
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
หัวหน้างานประกันคุณภาพนักศึกษา
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน้างานสื่อสารนักศึกษา
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
หัวหน้างานศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิขาชีพ
และสหกิจศึกษา
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน้างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
หัวหน้างานเครือข่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ
ประจำงาน
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
ประจำงาน
นางสาวบุษยมาส คงเกิด
ประจำงาน