โครงสร้างคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ชลธิชา แสงงาม

หัวหน้างาน
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Tunradee-1
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
หัวหน้างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
หัวหน้างานเครือข่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิขาชีพและสหกิจศึกษา