“วางแผนธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ เชี่ยวชาญการลงทุน”

ประวัติสาขาวิชา
          คณะวิทยาการจัดการก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดสอนจํานวน 7 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเป็นอีก 1 สาขาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการในคณะวิทยาการจัดการแห่งแห่งนี้ แต่เดิมโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนในปี 2549 โดยใช้ชื่อหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ต่อมาในปี 2555 จึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
         ปี พ.ศ.2560 โปรแกรมวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง เป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2562 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และได้ทําการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปรัชญา
          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
        เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีความเข้าใจในปัญหาพื้นฐาน และกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ มีความสามารถในการใช้เหตุผลและคิดวิเคราะห์ในรูปขององค์รวมทางเศรษฐศาสตร์มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับการปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
เศรษฐกร นักวิจัยหรือนักพยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ นักวิชาการ  ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ในสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เจ้าหน้าที่วางแผนหน่วยงานภาคเอกชน  นักพัฒนาธุรกิจ หรือนักวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลทางธุรกิจ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
13020457
13035604
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
  • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
  • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท
ภาพกิจกรรม