อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ