“รอบรู้ด้านธุรกิจ ได้ประสบการณ์และมีงานทำ”

CA2_0054
เกี่ยวกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ” ซึ่งเรามุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร อาทิ การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยี การตัดสินใจ การควบคุมภายใน การจัดระบบงาน ระบบสินค้าคงคลัง ทั้งในหน่วยงานภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากนักวิชาการ และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการธุรกิจที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาค กศ.บป
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. หน่วยงานภาคธุรกิจ เช่น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์การ ผู้จัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานธนาคาร เป็นต้น
2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น นักการจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยนักวิจัย และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

8,800 ฿
8,800 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาค กศ.บป

9,700 ฿
9,700 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,700 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       900 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,800 บาท

ภาค กศ.บป (เทียบโอน)

10,400 ฿
10,400 ฿
 • ค่าธรรมเนียม   10,400 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       900 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,500 บาท
ภาพกิจกรรม