“สื่อสารสร้างสรรค์ สื่อสัมพันธ์เพื่อมวลชน”

เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งขึ้นในช่วงที่ความต้องการในการศึกษาต่อด้านการศึกษาลดลงไปมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ การจํากัดอัตรากําลังในบุคลากรสายครู ทําให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสายศิลปศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในขณะนั้น จึงมีการปรึกษาหารือกับคณบดีคณะต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนในสายศิลปศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาต่อในด้านนิเทศศาสตร์ ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีนักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมากเช่นกัน ทําให้ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้มีการเปิดสอนในด้านนิเทศศาสตร์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และได้จัดทําแผนการจัดการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
          ปลายปี พ.ศ.2543 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนมาจากบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์จากคณะต่างๆ เนื่องจากการเรียน การสอนด้านนิเทศศาสตร์ เป็นสหวิทยาการทําให้ต้องแต่งตั้งกรรมการสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากหลายคณะ โดยคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักคือ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 2 ท่าน คือ อาจารย์อารีรัตน์ วงษ์นายะ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ) ทําหน้าที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ประภัสสร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธุรําไพ ประภัสสร) กรรมการสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกรรมการจากคณะต่างๆ อีก 5 ท่านเป็นกรรมการสาขา หลังจากนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดสอน ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอื่นๆ ได้ทําการเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกในระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.2544 และในปี พ.ศ.2552 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และในปี พ.ศ.2556 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปี 2560 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) ปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสํานักงานสาขาวิชาฯ อยู่บริเวณชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
38193483_857381437804694_6654396224164069376_o
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
 • ทีมเบื้องหลังผลิตรายการ TV และ Online
 • DJ  VJ พิธีกร นักแสดง
 • นักข่าว ผู้สื่อข่าว
 • ออกแบบงานกราฟฟิก
 • นักพากย์เสียงบรรยายเสียง
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ช่างภาพอิสระ
 • นักสื่อสารแบรนด์
 • YouTuber
 • Content Marketing
 • Content creator
 • Event Organizer
 • Costume and Makeup Artist
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

10,100 ฿
10,100 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,500 บาท
ภาพกิจกรรม