“สื่อสารสร้างสรรค์ สื่อสัมพันธ์เพื่อมวลชน”

ประวัติสาขาวิชา
          โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งขึ้นในช่วงที่ความต้องการในการศึกษาต่อด้านการศึกษาลดลงไปมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ การจํากัดอัตรากําลังในบุคลากรสายครู ทําให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสายศิลปศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทําให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในขณะนั้น มีการปรึกษาหารือกับคณบดีคณะต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนในสายศิลปศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาต่อในด้านนิเทศศาสตร์ ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีนักเรียนระดับมัธยมปลายสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมากเช่นกัน ทําให้ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้มีการเปิดสอนในด้านนิเทศศาสตร์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และได้จัดทําแผนการจัดการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
          ปลายปี พ.ศ.2543 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนมาจากบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์จากคณะต่าง ๆ เนื่องจากการเรียน การสอนด้านนิเทศศาสตร์ เป็นสหวิทยาการทําให้ต้องแต่งตั้งกรรมการโปรแกรมวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากหลายคณะ โดยคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักคือ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 2 ท่าน คือ อาจารย์อารีรัตน์ วงษ์นายะ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ) ทําหน้าที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ประภัสสร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธุรําไพ ประภัสสร) กรรมการโปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกรรมการจากคณะต่างๆ อีก 5 ท่านเป็นกรรมการโปรแกรมหลังจากนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดสอน ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอื่นๆ ได้ทําการเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกในระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.2544 และในปี พ.ศ.2552 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และในปี พ.ศ.2556 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปี 2560 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) ปัจจุบันโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีสํานักงานโปรแกรมฯ อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปรัชญา
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยนิเทศศาสตร์สามารถสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
4030411721
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
40313189
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
 • ทีมผลิตรายการโทรทัศน์
 • นักจัดรายการวิทยุ
 • DJ
 • นักแสดง
 • ออกแบบงานกราฟฟิก
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • นักข่าว
 • นักหนังสือพิมพ์
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ช่างภาพอิสระ
 • ฯลฯ
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

10,100 ฿
10,100 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,500 บาท
ภาพกิจกรรม