อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์