กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน
ประเภท ระยะเวลา
ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560
ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2561
กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณานำเสนอผลงาน
 1. การจัดการและบริหารธุรกิจ
 2. การจัดการโลจิสติกส์
 3. การตลาด
 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. เศรษฐศาสร์
 6. บัญชีและการเงิน
 7. นิเทศศาสตร์
 8. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 9. สหวิทยาการ (การวิจัยสถาบัน การวิจัยชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
การเตรียมผลงาน

รูปแบบการจัดเนื้อหาบทความ PDF DOC

รายละเอียดการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 1. ผู้นำเสนอต้องจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลและนำเสนอด้วยโปแกรม Power Point
 2. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเรื่อง ละไม่เกิน 5 นาที รวมระยะเวลาเรื่องละ 20 นาที
 3. คณะกรรมการจัดงานฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานภายในห้องนำเสนอผลงาน หลังจากการนำเสนอเสร็จสิ้น
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 1. ผู้นำเสนอผลงานจะต้องจัดเตรียมแผ่นโปสเตอร์ โดยแสดงรายละเอียดและเนื้อหาตามรูปแบบที่กำหนดให้ จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยอุปกรณ์ติดตั้ง ทางผู้จัดจะจัดเตรียมให้
 2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์
  1. 2.1โปสเตอร์แบบ X-Bar หรือ T-Bar ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
  2. 2.2มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) ขนาดประมาณ 14 x 18 เซนติเมตร อยู่มุมบนด้านซ้าย ตัวอักษรชื่อเรื่องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร (Font ขนาด 70 Points)
  3. 2.3มีรูปถ่ายของผู้เสนองานอยู่มุมบนด้านขวา ขนาดประมาณ 14 x 18 เซนติเมตร
  4. 2.4ขนาดตัวอักษรในเนื้อหามีขนาดไม่ต่ำกว่า 20 Points
  5. 2.5เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ/ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย กรอบความคิดในการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัยและ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และรายการอ้างอิง
 3. การติดตั้งโปสเตอร์
  1. 3.1ผู้นำเสนอต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งด้วยตัวเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. หรือในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก
  2. 3.2โปสเตอร์จะต้องติดตั้งไว้ตลอดทั้งงาน คือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  3. 3.3ผู้นำเสนอสามารถจัดเก็บโปสเตอร์ได้หลังเสร็จสิ้นพิธีปิดการประชุมฯ
  4. 3.4ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจประเมินโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ และตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. 3.5คณะกรรมการจัดงานฯ จะทำการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงาน ณ บริเวณนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้น
  6. หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องเตรียมโปสเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งมาเอง
ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 6200
  055-706555 ต่อ 3513
  094-628-9047 อ.ตาว (เกี่ยวกับงานวิจัย)
  089-955-7989 คุณเพชร (เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์)
  fms-info@kpru.ac.th