ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
62000

088-154-7262

0-5570-6511

fms-info@kpru.ac.th