หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

แนะนำสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

    – สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคปกติ / ภาคกศ.บป
    – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ / ภาคกศ.บป
    – สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
    – สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร ภาคปกติ / ภาคกศ.บป