หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

แนะนำสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  – สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ / ภาคกศ.บป

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  – สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคปกติ / ภาคกศ.บป
  – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ / ภาคกศ.บป
  – สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
  – สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร ภาคปกติ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ภาคปกติ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  – สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคปกติ

สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  บช.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Acc.

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Wanwanat

ผศ. วรรณวณัช ด่อนคร้าม

Woraporn

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน

AMMARA

ผศ.อมรา ครองแก้ว

Pimpaka

พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

Anu

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (General Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (General Management)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

Phimkarnda

พิมกาญดา จันดาหัวดง

Phattraphon

พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

Panissra

ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู

PensirV2

ผศ.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์

Ploynutcha

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Digital Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

Cholticha

ชลธิชา แสงงาม

Ployphan

พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

Jakkapan

จักรพันธ์ หวาจ้อย

Montree

มนตรี ใจแน่น

Chutchai

ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Itsaree

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

Petchara

ผศ.เพชรา บุดสีทา

Thomrat

ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง

Jira

จิระ ประสพธรรม

Chookiat

ชูเกียรติ เนื้อไม้

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร)

ชื่อย่อ (ไทย) :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

Siriporn

ศิริพร โสมคำภา

Anutida

อนุธิดา เพชรพิมูล

Anantitra

อนันธิตรา ดอนบันเทา

Kununya

คุณัญญา เบญจวรรณ

Eakwinit

เอกวินิต พรหมรักษา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศ.บ. (การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Economics (Business Development and Investment)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Econ. (Business Development and Investment)

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

Ratri

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์

Charlee

ผศ.ชาลี ตระกูล

Chayanan

วชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

Wissanudeth

วิษณุเดช นันไชยแก้ว

Weerawan

ววีรวรรณ แจ้งโม้

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Com.Arts. (Communication Arts)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Phatooramphai

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร

Prajak

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

Tunradee

ธัญรดี บุญปัน

Pimnara

พิิมพ์นารา บรรจง

Not

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อปริญญาาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.A. (Tourism and Hotel)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Ratchaneewan

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท

Suphaporn_show300

สุภาภรณ์ หมั่นหา

praphol_show300

ประพล จิตคติ

Karan

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ

Yuchita_show300

ยุชิตา กันหามิ่ง