สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  บช.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Acc.

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Wanwanat

ผศ. วรรณวณัช ด่อนคร้าม

Woraporn

ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน

AMMARA

ผศ.อมรา ครองแก้ว

Pimpaka

พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

Anu

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์