สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อปริญญาาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.A. (Tourism and Hotel)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Ratchaneewan

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท

Suphaporn_show300

สุภาภรณ์ หมั่นหา

praphol_show300

ประพล จิตคติ

Karan

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ

Yuchita_show300

ยุชิตา กันหามิ่ง