สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (General Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (General Management)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

Phimkarnda

พิมกาญดา จันดาหัวดง

Phattraphon

พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

Panissra

ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู

PensirV2

ผศ.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์

Ploynutcha

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Cholticha

ชลธิชา แสงงาม

Ployphan

พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

Jakkapan

จักรพันธ์ หวาจ้อย

Montree

มนตรี ใจแน่น

Chutchai

ฉัตรชัย อินทรประพันธ์

สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Itsaree

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

Petchara

ผศ.เพชรา บุดสีทา

Thomrat

ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง

Jira

จิระ ประสพธรรม

Chookiat

ชูเกียรติ เนื้อไม้

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร)

ชื่อย่อ (ไทย) :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

Siriporn

ศิริพร โสมคำภา

Anutida

อนุธิดา เพชรพิมูล

Anantitra

อนันธิตรา ดอนบันเทา

Kununya

คุณัญญา เบญจวรรณ

Eakwinit

เอกวินิต พรหมรักษา