สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Economics (Business Economics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Econ. (Business Economics)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

Ratri

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์

Charlee

ผศ.ชาลี ตระกูล

Chayanan

วชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

Wissanudeth

วิษณุเดช นันไชยแก้ว

Weerawan

ววีรวรรณ แจ้งโม้