สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Com.Arts. (Communication Arts)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Phatooramphai

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร

Prajak

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

Tunradee

ธัญรดี บุญปัน

Pimnara

พิิมพ์นารา บรรจง

Not

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร