ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์