“มุ่งศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจทุกด้าน

เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

เกี่ยวกับวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น เริ่มมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมประจำปี เพื่อหารือร่วมกับอาจารย์แนะแนวและผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่น โดยที่การประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่ได้รับทราบถึงความต้องการในการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ จึงได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนแก่ผู้ที่มีความสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ในงานธุรกิจลักษณะต่างๆ ได้ บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของสังคมในปัจจุบัน
         ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”  โดยจะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจ รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่างๆ ที่ต้องมีการใช้องค์ความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมพื้นฐาน
         ดังนั้น เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเจริญไปในทิศทางที่ดีกว่าปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสและความได้เปรียบในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทำจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
CA2_0765
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์
 • นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ (YouTuber, Creator)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • นักตัดต่อวีดีโอ
 • นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
CA2_0826
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,300 ฿
9,300 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,500 บาท

ภาคปกติ (เทียบโอน)

9,800 ฿
9,800 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,000 บาท
ภาพกิจกรรม