“สร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ เรียนรู้งานธุรกิจ”

ประวัติสาขาวิชา
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยจุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น เริ่มมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อหารือร่วมกับอาจารย์แนะแนวและผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นโดยที่การประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่ได้รับทราบถึงความต้องการในการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ จึงได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนแก่ผู้ที่มีความสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์ในงานธุรกิจลักษณะต่างๆ รวมถึงงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของสังคมในปัจจุบัน
         ในปี พ.ศ.2562 โปรแกรมวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และได้ทําการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา
15585399
ปรัชญา
          มุ่งศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมธุรกิจ เป็นคนดีมีคุณธรรม
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิต ศึกษา ค้นคว้า นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและแก้ปัญหา
 3. ผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและชุมชน
วิสัยทัศน์
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มุ่งมั่นให้ผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และมีความรักต่อถิ่นที่อยู่ของตนเอง ให้ได้เรียนรู้ในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มองเห็นความแตกต่างและความถนัดของผู้เรียนที่ไม่เหมือนกัน จึงจัดแบ่งทางด้านการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจไว้เป็นกลุ่มวิชมตามความชอบ ความถนัด และเป้าหมายการประกอบอาชีพของแต่ละคน อีกทั้งยังมุ่งผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่จริยธรรม
15676507
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ/ภาค กศ.บป
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนโปรแกรม
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลระบบ
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล
 • นักออกแบบกราฟิก
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาคปกติ (เทียบโอน)

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาค กศ.บป

10,200 ฿
10,200 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     10,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,300 บาท

ภาค กศ.บป (เทียบโอน)

10,900 ฿
10,900 ฿
 • ค่าธรรมเนียม   10,700 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  10,000 บาท
ภาพกิจกรรม