รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

การแจ้งสายตรงคณบดี

กรณีแจ้งสานตรงโดนไม่ใส่ข้อมูลส่วยตัวผู้แจ้ง หรือ ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้แจ้งได้ เรื่องที่แจ้งนั้นจะไม่ได้ถูกพิจารณาเข้าสู่กระบวนงานสายตรง ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มส่งท้ายคำร้อง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางสายตรงคณบดี