ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

การแจ้งสายตรงคณบดี

กรณีแจ้งสายตรงโดยไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวผู้แจ้ง หรือ ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้แจ้งได้ เรื่องที่แจ้งนั้นจะไม่ได้ถูกพิจารณาเข้าสู่กระบวนงานสายตรง ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มส่งท้ายคำร้อง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางสายตรงคณบดี
ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบจะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

[contact-form-7 id=”41954″ title=”41954″]