สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พิมพ์นารา บรรจงอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-สกุล (…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้องอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสรอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ…

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-…

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ธัญรดี บุญปันประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื่…