นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อัมพร อึ่งน่วมนักการภารโรง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัด…

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุจิตรา ฉวีพัฒน์นักการภารโรงสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจั…

พนักงานเก็บเอกสาร
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ประไพ สุขพร้อมพนักงานเก็บเอกสาร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาก…

นักวิชาการศึกษา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ณัฐพล วรรณ์สุทธะนักวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชื…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุพัชรี ท้ายนาวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

บุษยมาส คงเกิดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี ค…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุมิตรา น้ำทิพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วชิรวิทย์ กรรณิกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบด…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อมร วรรณารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี ค…

นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญานักวิชาการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณ…