นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุรีย์พร ไกรศิรินักการภารโรงสำนักงานคณะวิทยาการจัดการชื…

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อัมพร อึ่งน่วมนักการภารโรงสำนักงานคณะวิทยาการจัดการชื่อ…

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วิลาวัลย์ ทองอยู่นักการภารโรงสำนักงานคณะวิทยาการจัดการช…

นักวิชาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

พงศ์ศิริ ขำมีชะนะนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑ…

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ณัฏฐากร บุญค้ำพนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะวิ…

นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ณัฐพล วรรณ์สุทธะนักวิชาการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชื่อ-…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุพัชรี ท้ายนาวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิ…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุมิตรา หอมอรุณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิท…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วชิรวิทย์ กรรณิกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะว…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อมร วรรณารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิทย…