อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้อาจารย์วิชาเอกการตลาดชื่อ-…

อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชนอาจารย์วิชาเอกการตลาดชื่อ-สก…

วิชาเอกการตลาด

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทาอาจารย์วิชาเอกการตลาดชื่อ-สกุล (ไทย)…

ประธานวิชาเอก

รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ามประธานวิชาเอกการตลาดชื่อ-สกุล (ไทย)…