เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วชิรวิทย์ กรรณิกาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะว…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อมร วรรณารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิทย…

นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญานักวิชาการการศึกษาสำนักงานคณะวิทยาก…

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วัชรินทร์ ปัญญาเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะวิทยา…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงาน…

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

มัทรี ขาวจุ้ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณะวิทยา…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่งอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่อง…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่อ…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ประพล จิตคติอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่…

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเ…