ประธานวิชาเอก

รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ามประธานวิชาเอกการตลาดชื่อ-สกุล (ไทย)…

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรก…

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อยอาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั…

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุ…

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ชลธิชา แสงงามอาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั…

ประธานวิชาเอก

อาจารย์มนตรี ใจแน่นประธานวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลช…

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริอาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิ…

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์อาจารย์วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ…

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้ออาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ…

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญูอาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจชื่…