“การสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ”

เกี่ยวกับวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
          ในปี พ.ศ. 2560 โปรแกรมวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง เป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ได้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการเป็นผู้ประกอบการ” ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต เพราะเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Mindset หรือกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้ในแนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ แนวคิดในการดำเนินชีวิตของผู้ประกอบการที่ดีของผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำ Digital marketing สำหรับผู้ประกอบการ บัญชีที่ผู้ประกอบการควรรู้ การวางแผนภาษี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน และการศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอื่นๆ อีกมากมาย
        วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ จะเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และเรียนทฤษฎี ให้เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น ที่จะทำให้สิ่งที่เรียนมาได้ลองใช้จริง ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กับไอเดียธุรกิจของแต่ละคน ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีการเรียนเพิ่มเติมจากนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านที่ผู้เรียนสนใจ พร้อม Connection จากนักธุรกิจตัวจริง ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ จนกระทั้งประสบผลสำเร็จ
1X7A8741
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  1. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
  3. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
  4. ผู้บริหาร (สืบทอดธุรกิจครอบครัว)
  5. ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ นักบริหารระดับต้น
  6. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)
[go_pricing id=”go_dt_06″]
1X7A8658
ภาพกิจกรรม