ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

5 สิงหาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

07.30 – 22.00 น.

สถานที่:

คณะวิทยาการจัดการ และหอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร