ชื่อกิจกรรม:

เปิดงานการบริการ FLASH Express @ UNIVERSITY Shop

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

15 สิงหาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

09.30 – 10.30 น.

สถานที่:

บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 14 )  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร