ชื่อกิจกรรม:

บรรยายพิเศษ เรื่อง… แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

วิทยากร:

อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัดกิจกรรม:

19 กันยายน 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

10.30 – 15.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

100 คน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร