ชื่อกิจกรรม:

บรรยายพิเศษ เรื่อง…บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร)

วิทยากร:

คุณภษร ศรีวิเศษ นักพูด นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม:

17 ตุลาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

09.00 – 16.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

ท่านละ 359 บาท (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ค่าลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ท่านละ 259 บาท)

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

50 คน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร