ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

18 ตุลาคม 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

15.00 – 17.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร