ชื่อกิจกรรม:

KM (TQR:Thai Qualifications Register)

วิทยากร:

คุณกิตินันธ์ มากปรางค์ และคุณกิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ และคณะ

วันที่จัดกิจกรรม:

28 พฤศจิกายน 2561

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่:

ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร