ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่…พ่อแม่ ครูบาอาจารย์
และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป และกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

11 มกราคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

07.09 น. เป็นต้นไป

สถานที่:

บริเวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร