ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

30 มกราคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

13.00 – 14.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ thaibav

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร