ชื่อกิจกรรม:

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทำงาน WIL”

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

10.00-12.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร