ชื่อกิจกรรม:

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง”

วิทยากร:

โดยคุณเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 และคณะ

วันที่จัดกิจกรรม:

5 มีนาคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

120 คน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร