ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ทำไมต้องทำการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) และการออกแบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)”

วิทยากร:

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

วันที่จัดกิจกรรม:

3 เมษายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร