ชื่อกิจกรรม:

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนโครงการ เพื่อขอรับทุนการพัฒนาชุมชน”

วิทยากร:

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณะ

วันที่จัดกิจกรรม:

25 เมษายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร