ชื่อกิจกรรม:

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เรื่อง หลักสูตรกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา

วิทยากร:

อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่จัดกิจกรรม:

26 เมษายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร