ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต

วิทยากร:

ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง

วันที่จัดกิจกรรม:

29 เมษายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร