ชื่อกิจกรรม:

ประชุมเชิงปฏิบัติการ…ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561-2565

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

22 พฤษภาคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 17.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร