ชื่อกิจกรรม:

อบรมการออกแบบและเทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิทยากร:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่จัดกิจกรรม:

4 มิถุนายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร