ชื่อกิจกรรม:

อบรมสร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิค พลิกภาพลักษณ์

วิทยากร:

อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา นักพัฒนาศักยภาพ และนักพูดชั้นนำระดับประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม:

1 กันยายน 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 16.30 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ชมรมศิษย์เก่า และศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร