ชื่อกิจกรรม:

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

7 สิงหาคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.00 – 14.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมโปรแกรม และคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร