ชื่อกิจกรรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจดทะเบียนชมรม เครื่องมือประชาสัมพันธ์ชมรม และบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง

วิทยากร:

วันที่จัดกิจกรรม:

14 สิงหาคม 2562

เวลาจัดกิจกรรม:

08.30 – 17.00 น.

สถานที่:

ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะ

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร