ชื่อกิจกรรม:

การบรรยาย online เรื่อง…การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร:

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัดกิจกรรม:

9 มิถุนายน 2563

เวลาจัดกิจกรรม:

13.00 – 16.00 น.

สถานที่:

ประเภทกิจกรรม:

กิจกรรมคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม:

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม:

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร